Söndagen den 11 Februari kl.15:00
Håller RFSL Halland sitt årsmöte

Plats: RFSL Halland
           Seminariegatan 7 / Halmstad

Vi ser gärna att ni föranmäler er till Halland@rfsl.se
så att vi vet hur mycket fika som skall köpas in.

Dagordning för årsmötet finns till höger

Varmt Välkomna

Dagordning årsmöte 2018

Årsmötets dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.