Välkommen på Årsmöte

Årets viktigaste möte är snart här.
Det är på Årsmötet ni medlemmar har störst möjlighet att påverka RFSL Hallands verksamhet.


När: 31 Mars / Klockan 15:00
Plats: RFSL Halland - Seminariegatan 7 - Halmstad

Du behöver anmäla om du vill komma på Årsmötet, detta så att det finns fika som räcker till alla.
Anmälan sker till Halland@rfsl.se eller via Pm på facebook
Anmälan skall vara inkommen senast den 24 Mars.

Tänk på att du måste ha förnyat ditt medlemsskap innan årsmötet om du vill delta.
RFSL skickar inte längre ut några medlemskort och du behöver inte ha med det på årsmötet.


Motioner ska lämnas senast söndagen den 24 Mars
Övriga årsmöteshandlingar kan man som medlem läsa i vår lokal eller få mailat till sig efter den 15 Februari

 klubba_190x150

 

Dagordning 


1§ Årsmötets öppnande
2§ Fastställande av röstlängd
3§ Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4§ Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
5§ Val av protokolljusterare
6§ Val av rösträknare
7§ Fastställande av dagordningen
8§ Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9§ Revisorernas berättelse
10§ Fastställande av resultat- och balansräkning
11§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12§ Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret

13§ Motioner
14§ Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare

15§ Val av kongressombud
16§ Val av valberedning
17§ Val av revisorer
18§ Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19§ Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20§ Mötets avslutande.