RFSL Halland håller årsmöte

 

2020-01-19

kl. 15.00

 

Eventuella motioner ska vara styrelsen till handa senast fyra veckor innan årsmötet på adress halland@rfsl.se.

För att närvara på årsmötet krävs att man har ett giltigt medlemskap i föreningen. Medlemskort ska kunna uppvisas.

Vi  kommer att bjuda på fika under årsmötet, därför är det bra att veta hur  mycket folk som kommer, anmäl gärna ditt deltagande till halland@rfsl.seDAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET
§ 5.1.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.
 

92123392-mazo-y-libros-del-juez-en-la-tabla-de-madera-concepto-de-derechos-gay

 Valberedning: Måns Hultgren & Willy Schütt 

  Valberedning@halland.rfsl.se