Skolinformation från RFSL Halland

RFSL har informerat i skolklasser sedan 1970 med syfte: 

* att öka kunskapen om hbtq-personers livsvillkor, samt ge kunskaper om hur heteronormer fungerar och begränsar människor
* att ge åhörarna en möjlighet att identifiera sig med informatören

Varför ha skolinformation från RFSL?

En skolinformation från RFSL är ett sätt att jobba för målet i läroplanen LGR 11 där det står: "Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Skolan ska vara en trygg plats för alla, oavsett sexuell läggning eller könsuttryck eller könsidentitet. Att boka en skolinformation från RFSL kan öka tryggheten och risken att utsättas för diskriminering för de elever som inte lever enligt heteronormerna.

Förutom att ha en skolinformation som en del av en temadag om sexualitet och samlevnad väljer vissa skolor att lägga in föreläsningen inom ramen för andra ämnen i skolan såsom samhällskunskap, biologi, psykologi eller livskunskap.

Genom att på ett öppet och pedagogiskt sätt svara på elevernas frågor vill vi uppnå en dialog där normer synliggörs och ifrågasätts, samtidigt som kunskap om hbtq-frågor förmedlas på ett sätt som eleverna kan ta till sig.

Vad är en skolinformation?

En skolinformation från RFSL innebär att (oftast) två utbildade informatörer som själva har erfarenhet av att inte alltid passa in i samhällets normer kring kön och sexualitet, kommer till skolan och informerar om heterornormativitet och hbtq-personers livsvillkor.

Vill du boka en skolinformation eller få prisinformation

  halland@rfsl.se

 

TRANSLATE

UNGDOMSVERKSAMHET

 

brottsofferjouren